การเปลี่ยนสินค้า

  • ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • สินค้าที่เปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพเดิม 
  • สินค้าต้องยังมีป้ายสินค้าติดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
  • สินค้าเปลี่ยนไซส์ได้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแบบได้
  • สินค้าเสื้อยืดไม่สามารถเปลี่ยนไซส์ได้

    Join Our Mailing List